Toimintasäännöt

Seuran toimintasäännöt

Yhdistyksen nimi on Lahden Hiihtoseura ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki, Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu huhtikuun 3 päivänä 1922 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Lahden kaupunki ja sen ympäristökunnat.

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi seura pyrkii edistämään yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa kaupungin aseman vakiinnuttamista ja vahvistamista kansallisena ja kansainvälisenä talviurheilukeskuksena. Toiminnassaan seura korostaa urheilun eettisiä ja kasvatuksellisia arvoja ja päämääriä.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteena
 • kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Järjestämällä vuosittain Salpausselän Kisat sekä kansainvälisiä, kansallisia sekä muita kilpailuja seuran ohjelmaan kuuluvissa lajeissa.

Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiset jäsenet ovat joko aktiivijäseniä (yli 16 vuotta) tai nuorisojäseniä (16 vuotiaat ja nuoremmat). Nuorisojäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseniksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Seuran kunniajäseneksi tulee kutsua seuran jäsen, joka on voittanut henkilökohtaisen tai joukkuekultamitalin Olympiakisoissa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Veteraanijäseneksi johtokunta kutsuu vähintään 60 vuotta täyttäneet seuran ansiomerkin saaneet jäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksuja seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatua. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsen- maksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous. Kunniapuheenjohtajilta, kunniajäseniltä ja veteraanijäseniltä ei peritä mitään maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimittää jäsen ainaisjäseneksi, jos hän

 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous huhti-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on tehtävä vähintään 21 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran kevätkokouksen määräämissä lehdissä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille

Syyskokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan

a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään kolmen – viiden ( 3 – 5 ) vaalivaliokunnan jäsenen nimeämisestä

8. Käsitellään johtokunnan esittämät ja jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

9. Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan

a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraaville kolmelle toimintavuodelle

9. Valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi 18 vuotta täyttäneiden jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, joka on myös seuran puheenjohtaja

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi 18 vuotta täyttäneiden jäsenten keskuudesta johtokunnan viisi jäsentä erovuoroisten tilalle

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

12. Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon

13. Määrätään ne lehdet, joissa seuran kokouksista ilmoitetaan.

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15. Käsitellään johtokunnan esittämät ja jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

16. Päätetään kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asíoista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, veteraanijäsenellä sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan 2 varapuheenjohtajaa. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittava jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten sekä yleissuunnitelma seuraavalle kolmelle toimintavuodelle
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta

Vaalivaliokunnan nimeämisestä päätetään Syyskokouksessa. Syyskokous valitsee vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Sen toimikausi päättyy seuraavan vuoden kevätkokouksessa.

Vaalivaliokunnan muodostavat kolme – viisi (3-5) jäsentä, jotka kokemuksensa perusteella edustavat lahtelaista hiihtourheilua. Vaalivaliokuntaan ei voida valita johtokunnan puheenjohtajaa.

Vaalivaliokunta tekee seuran sääntöjen mukaisesti esityksen kevätkokoukselle seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseniksi.

Esitykset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kuukautta (1 kk) ennen kevätkokousta seuran toimistoon.

Seuran toiminta- ja tilikausi 1.7. –30.6.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Päätöksen on saatava vähintään kolme neljäsosan enemmistö annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Päätöksen on saatava vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

© 2023 Lahden Hiihtoseura